عنوان

شرح مختصر

برنامه کلاسی ابتدایی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
07.00
کلاس اول
انشا
07.45 - 08.30
08.00

شنبه

 • کلاس اول
  07.45 - 08.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
09.00
کلاس پنجم
ریاضیات
09.00 - 10.00
کلاس پنجم
فارسی
09.00 - 10.00
کلاس پنجم
علوم تجربی
09.00 - 10.00
کلاس پنجم
فارسی
09.00 - 10.00
کلاس پنجم
فارسی
09.00 - 10.00
10.00
کلاس پنجم
علوم تجربی
10.00 - 11.00
کلاس پنجم
علوم تجربی
10.00 - 11.00
کلاس پنجم
فارسی
10.00 - 11.00
کلاس پنجم
قرآن
10.00 - 11.00
کلاس پنجم
فارسی
10.00 - 11.00
11.00
کلاس پنجم
فارسی
11.00 - 12.00
کلاس پنجم
قرآن
11.00 - 12.00
کلاس پنجم
ریاضیات
11.00 - 12.00
کلاس پنجم
ریاضیات
11.00 - 12.00
کلاس پنجم
علوم
11.00 - 12.00
12.00
کلاس پنجم
نقاشی
12.00 - 13.00
کلاس پنجم
ریاضیات
12.00 - 13.00
کلاس پنجم
ورزش
12.00 - 13.00
کلاس پنجم
علوم
12.00 - 13.00
کلاس پنجم
ریاضیات
12.00 - 13.00
13.00
کلاس پنجم
استراحت و ناهار
13.00 - 15.00
کلاس پنجم
استراحت و ناهار
13.00 - 15.00
14.00
15.00
کلاس پنجم
ورزش
15.00 - 16.00
کلاس پنجم
فارسی
15.00 - 16.00

شنبه

 • کلاس پنجم
  09.00 - 10.00
 • کلاس پنجم
  10.00 - 11.00
 • کلاس پنجم
  11.00 - 12.00
 • کلاس پنجم
  12.00 - 13.00
 • کلاس پنجم
  13.00 - 15.00
 • کلاس پنجم
  15.00 - 16.00

یکشنبه

 • کلاس پنجم
  09.00 - 10.00
 • کلاس پنجم
  10.00 - 11.00
 • کلاس پنجم
  11.00 - 12.00
 • کلاس پنجم
  12.00 - 13.00

دوشنبه

 • کلاس پنجم
  09.00 - 10.00
 • کلاس پنجم
  10.00 - 11.00
 • کلاس پنجم
  11.00 - 12.00
 • کلاس پنجم
  12.00 - 13.00

سه شنبه

 • کلاس پنجم
  09.00 - 10.00
 • کلاس پنجم
  10.00 - 11.00
 • کلاس پنجم
  11.00 - 12.00
 • کلاس پنجم
  12.00 - 13.00
 • کلاس پنجم
  13.00 - 15.00
 • کلاس پنجم
  15.00 - 16.00

چهارشنبه

 • کلاس پنجم
  09.00 - 10.00
 • کلاس پنجم
  10.00 - 11.00
 • کلاس پنجم
  11.00 - 12.00
 • کلاس پنجم
  12.00 - 13.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
09.00
کلاس چهارم
ریاضی
09.00 - 10.00
کلاس چهارم
فارسی
09.00 - 10.00
کلاس چهارم
جغرافی
09.00 - 10.00
کلاس چهارم
فارسی
09.00 - 10.00
کلاس چهارم
فارسی
09.00 - 10.00
10.00
کلاس چهارم
علوم
10.00 - 11.00
کلاس چهارم
ریاضیات
10.00 - 11.00
کلاس چهارم
ورزش
10.00 - 11.00
کلاس چهارم
قرآن
10.00 - 11.00
کلاس چهارم
فارسی
10.00 - 11.00
11.00
کلاس چهارم
ریاضیات
11.00 - 12.00
کلاس چهارم
قرآن
11.00 - 12.00
کلاس چهارم
فارسی
11.00 - 12.00
کلاس چهارم
ریاضیات
11.00 - 12.00
کلاس چهارم
علوم
11.00 - 12.00
12.00
کلاس چهارم
جغرافی
12.00 - 13.00
کلاس چهارم
علوم
12.00 - 13.00
کلاس چهارم
ریاضی
12.00 - 13.00
کلاس چهارم
علوم
12.00 - 13.00
کلاس چهارم
ورزش
12.00 - 13.00
13.00
کلاس چهارم
استراحت و ناهار
13.00 - 15.00
کلاس چهارم
استراحت و ناهار
13.00 - 15.00
14.00
15.00
کلاس چهارم
فارسی
15.00 - 16.00
کلاس چهارم
جغرافی
15.00 - 16.00

شنبه

 • کلاس چهارم
  09.00 - 10.00
 • کلاس چهارم
  10.00 - 11.00
 • کلاس چهارم
  11.00 - 12.00
 • کلاس چهارم
  12.00 - 13.00
 • کلاس چهارم
  13.00 - 15.00
 • کلاس چهارم
  15.00 - 16.00

یکشنبه

 • کلاس چهارم
  09.00 - 10.00
 • کلاس چهارم
  10.00 - 11.00
 • کلاس چهارم
  11.00 - 12.00
 • کلاس چهارم
  12.00 - 13.00

دوشنبه

 • کلاس چهارم
  09.00 - 10.00
 • کلاس چهارم
  10.00 - 11.00
 • کلاس چهارم
  11.00 - 12.00
 • کلاس چهارم
  12.00 - 13.00

سه شنبه

 • کلاس چهارم
  09.00 - 10.00
 • کلاس چهارم
  10.00 - 11.00
 • کلاس چهارم
  11.00 - 12.00
 • کلاس چهارم
  12.00 - 13.00
 • کلاس چهارم
  13.00 - 15.00
 • کلاس چهارم
  15.00 - 16.00

چهارشنبه

 • کلاس چهارم
  09.00 - 10.00
 • کلاس چهارم
  10.00 - 11.00
 • کلاس چهارم
  11.00 - 12.00
 • کلاس چهارم
  12.00 - 13.00
No کلاس ها available!
No کلاس ها available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
08.00
کلاس ششم
ریاضی
08.00 - 08.45

شنبه

 • کلاس ششم
  08.00 - 08.45
No کلاس ها available!

مجتمع آموزشی حدیث

4 تا 5 سال
پیش دبستان

دبستان غیر دولتی

دبیرستان دوره اول

آموزشگاه زبان

آخرین دیدگاه ها

  تماس با ما